Provozní řád studia Jóga.


Provozovatel:

Jóga. - Mgr. Veronika Hrabáková

IČ: 06386385


tel.: +420 775 174 705

(dále jen "Provozovatel")

Adresa provozovny:

J. Suka 1325/1a, 41501 Teplice


tel.: +420 775 174 705

Provozní doba dle aktuálně platného rozpisu lekcí viz www.jogatecka.cz/rozvrh

Kontaktní údaje

E-mail: info@jogatecka.cz

Webové stránky: www.jogatecka.cz

Odpovědný vedoucí: Mgr. Veronika Hrabáková


Provozní podmínky

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Jóga.. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo permanentky potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat permanentkou se jménem nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

Studio Jóga. je otevřeno dle aktuálně platné otevírací doby, jenž je uvedena na webových stránkách www.jogatecka.cz/rozvrh

IV.

Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na facebooku.

V.

ZRUŠENÍ LEKCÍ, KURZŮ, WORKSHOPŮ - Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem min. 3 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z permice, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení.

VI.

STORNO PODMÍNKY

STORNO OTEVŘENÝCH LEKCÍ - Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem min. 3 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z permice, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení.

STORNO WORKSHOPŮ / KURZŮ -

Vaše místo je rezervováno až po přijetí platby nebo zálohy ve výši 50% z ceny (záloha je nevratná).

Po provedení rezervace uhraďte akci do 14 dnů.

Zrušení rezervace 14 dní před konáním akce: storno 50%.

Zrušení rezervace 7 dní před akcí: storno 100%

Lze poslat náhradníka, pokud se nemůžete akce zúčastnit. Náhradníka sháníte sami!

Storno podmínky jsou platné od 5.1.2019

Storno poplatky zahrnují administrativu spojenou s pořádáním akce a také nutnost ze strany pořadatele uhradit předem danou odměnu hostujícímu lektorovi.

Přihlášením na akce  souhlasíte se storno podmínkami.

VII.

Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v určené šatně. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízen botník vedle vstupu do studia. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

IX.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

X.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio Jóga. ani jeho lektoři nenesou žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárnička první pomoci je umístěna v kuchyňce v označeném šuplíku.

XI.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

XII.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia.

V prostorách jóga studia je zakázáno:

•kouřit

•požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky

XIII.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.


XIV.

Tísňové telefonní linky:

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod....), která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo

150 HASIČI

Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince:

155 ZÁCHRANKA

Zdravotnická záchranná služba

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo

158 POLICIE

Policie České republiky

156 Městská (obecní) policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.


Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

  • Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
  • Přesné místo hlášené události - tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události
  • Informace o postižených - pohlaví, přibližný věk, počet postižených
  • Informace o volajícím - jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz
Provozní řád studia Jóga. v Teplicích